IKUE: DE KATHOLIEKE ESPERANTISTEN
STELLEN ZICH VOOR

Wat is Esperanto?

Esperanto is een intemationale taal, ontworpen door de Poolse arts dr. Ludovik L. Zamenhof (1859-1917). Men kan deze taal minstens zes keer sneller leren dan een andere vreemde taal.

Esperanto gaat uit van logische principes. De woordenschat is zoveel mogelijk gebaseerd op internationaal gebruikte stammen, voor een aanzienlijke deel van Latijnse oorsprong. De spraakkunst is zeer eenvoudig, zonder de uitzonderingen die in andere talen gebruikelijk zijn en de studie bemoeilijken. De uitspraak is fonetisch.

Onze taal klinkt aangenaam en heeft rijke uitdrukkingsmogelijkheden met een strikte definitie van de betekenis van de woorden. Er bestaan geen dialecten: alle gebruikers van Esperanto spreken over de hele wereld gelijk. De taal evolueert en wordt voortdurend met nieuwe woorden verrijkt.

Wat betekent IKUE en wat zijn haar doelstellingen?

Internacia Katolika Unuiĝo Esperantista, de Internationale Katholieke Esperantistenvereniging, is een lekenorganisatie van de Katholieke Kerk met zetel in Rome, die voorstanders van de internationale taal verenigt. Zij streeft naar toepassing van de christelijke idealen en de verspreiding van de boodschap van het Evangelie volgens de opdracht van Jezus Christus: "Gaat heen in de gehele wereld, predikt het Evangelie aan alle schepselen". (Mar 16,15).

IKUE werkt samen met de Wereld-Esperantobond (Universala Esperanto-Asocio, UEA) en heeft ook rijke oecumenische contacten. Zij werkt hand-in-hand met de zusterorganisatie Kristana Esperantista Ligo Intemacia (KELI), die vooral evangelische christenen groepeert. Gelovige esperantisten willen zo bijdragen tot eenheid, niet alleen op geestelijk vlak, maar ook voor verdraagzaamheid op taalgebied en broederlijkheid van alle volkeren ter wereld, op gelijkwaardige basis.

De leden van IKUE nodigen sympathisanten uit Esperanto te leren en een voortrekkersrol te spelen in de eenmaking van de wereld.

   
 

DE KERK EN ESPERANTO

Hoe wordt Esperanto gebruikt in het kerkelijk leven?

Vanaf zijn ontstaan in het jaar 1887 kon het Esperanto rekenen op de sympathie van veel christenen, omdat zij er een uniek middel in zagen dat aan de gehele mensheid en ook aan de kerk waardevolle diensten kon bewijzen. Het eerste boek dat naar de nieuwe taal vertaald werd was het Oude Testament. Sedert 1903 verschijnt het tijdschrift 'Espero Katolika', gesticht door de Franse priester Emile Peltier.

In het jaar 1910 werd IKUE, Internacia Katolika Unuiĝo Esperantista, gesticht. Paus Pius X zegende de werking van IKUE en verklaarde: "Esperanto heeft een grote toekomst voor zich". Van toen af had Esperanto aanhangers in vooraanstaande kerkelijke kringen. Martelaren van de Nazi-concentratiekampen - de heilige Maximiliaan Maria Kolbe en de zalige Tito Brandsma - waren actieve esperantisten.

De huidige paus Johannes Paulus II spreekt zijn jaarlijkse groet "Urbi et orbi" (Aan de stad en aan de wereld) niet alleen uit in de nationale talen, maar ook in het Esperanto. De aartsbisschop van Praag, kardinaal Miloslav Vlk, zelf esperantist, is de hoge beschermer van IKUE.

Christenen gebruiken de hulptaal vaak voor wederzijdse contacten. Ook veel missionarissen zijn esperantisten. Radio Vaticaan zendt tweemaal per week programma's uit in het Esperanto. Bijna elk jaar organiseert men katholieke of oecumenische internationale congressen. Bij dergelijke ontmoetingen houdt men diensten in het Esperanto, dat door de Heilige Stoel erkend werd als liturgische taal.

Wat zijn de doelstellingen van katholieke esperantisten ?

Esperanto-gebruikers willen geen andere talen, zelfs het Latijn niet, vervangen door een nieuwe taal, zoals men soms ten onrechte beweert. Zij streven er alleen naar dat christenen die over heel de wereld verspreid zijn een gemeenschappelijke, gemakkelijk aan te leren taal zouden beheersen, die de gelijkheid van alle naties tegenover God respecteert. Zo willen ze overbodige problemen en hindernissen uit de weg ruimen die de communicatie bemoeilijken, niet alleen onder de leden van de kerk, maar onder de mensheid in het algemeen. Aldus helpt men het testament van Jezus uitvoerenen, uitgedrukt in de woorden van de bijbel: "Opdat zij allen één zijn". (Joh 17,21).

 

Hoofdkantoor van IKUE: Via di Porta Fabbrica 15,1-00165 ROMA RM

E-mail:  

Neatherland: Simon P. Smits, Lange Noordweg 3, 4453 RC 's-HEERENHOEK

In België: Walter van den Kieboom, Tulpenlaan 16, 8450 BREDENE

of

Vlaamse Esperantobond, Frankrijklei 140, 2000 ANTWERPEN

e-mail

 

  IKUE-INFO